Drukuj

Samorząd i MRDT

XLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE Z ODDZIAŁAMI DWUJEZYCZNYMI IM. S. CZARNIECKIEGO

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przewodniczący SU

BŁAŻEJ DĄBROWSKI - kl. 2D1P 

 

Zastępca Przewodniczącego SU

EMILIA TRZCIŃSKA - kl. 2BP

 

Pozostali członkowie SU

Wegera Cezary

Labuda Michał

Narejko Nadia

Rebizant Weronika

Banaszkiewicz Natalia

Trętowska Oliwia

Malinowska Sylwia

Kachur Kseniia

Fiedorczuk Jakub

Napiórkowska Natalia

Misiak Wiktoria

Paszkowski Michał

Szlakiewicz Wiktor

Zielińska Laura

Sobieszczański Patryk

Elak Dominika

Murtaś Paulina

Sadowska Monika 

Yeghoyan Rubik

Więch Daniel

Szczypkowska Aleksandra

Gapys Zuzanna

Zalewski Franciszek

Zybert Oliwia 

Charszla Gabriela

Hajnrych Zuzanna

Maj Wiktoria

Borowski Kacper

 

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

- współpraca z Dyrekcją Szkoły;
- udział w ważniejszych wydarzeniach szkolnych; 

- udział członków SU w różnorodnych projektach i warsztatach; 

- organizacja akcji tematycznych;

- rozwijanie w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystyczno-krajoznawczych uczniów;

- wykonywanie niezbędnych prac na rzecz szkoły;

- organizowanie pomocy koleżeńskiej;

- inspirowanie koleżanek i kolegów do udziału w pracach na rzecz środowiska;

- rozstrzyganie sporów między uczniami i zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami;

- dbanie o dobre imię i honor szkoły;

- reprezentowanie szkoły na zewnątrz;

- działanie i podejmowanie decyzji związanych z organizacją życia szkolnego w granicach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i Statutem Szkoły;

Główne zadania Samorządu to:

  1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
  2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań Szkoły.
  3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły.
  4. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły.
  5. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.

 

Opiekunowie SU – Pani Katarzyna Suszek-Urbańska, Pan Arkadiusz Ząbecki

 

MŁODZIEŻOWA RADA DZIELNICY TARGÓWEK

Mateusz Stuleblak  - kl. III d

Opiekun MRDT – p. Barbara Mrozowska